در این نوشته با جواب تمرین صفحه 25 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 25 ریاضی هفتم

1- جملات زیر را کامل کنید.

– اگر حاصل ضرب یک عدد طبیعی در یک عدد صحیح، منفی شود، آن عدد صحیح منفی است.
– اگر حاصل تقسیم دو عدد صحیح بر هم عددی منفی شود، یکی از آن عددهای صحیح مثبت و دیگری منفی است.
– اگر ضرب دو عددصحیح صفر شود، حداقل یکی از آنها صفر است.
– اگر حاصل تقسیم دو عدد صحیح مثبت باشد، ضرب آن دو عدد صحیح مثبت است.

2- بدون محاسبه مشخص کنید که حاصل عبارت مثبت یا منفی است.

image 146
جواب تمرین صفحه 25 ریاضی هفتم

3- در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

جواب تمرین صفحه 25 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 25 ریاضی هفتم

4- همهٔ عددهای صحیح ممکن که می‌توانند به جای و قرار بگیرند را بنویسید.

image 145

5- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

6- قطاری از مشهد به سوی تهران در حرکت است. طول مسیر 1200 کیلومتر است و قطار در هر ساعت 60 کیلومتر حرکت می‌کند. شهر شاهرود را که در نیمهٔ راه است، مبدأ مقایسه در نظر بگیرید. زمان رسیدن به شاهرود را صفر و قبل از آن را منفی و بعد از آن را مثبت در نظر بگیرید و به سؤال‌های زیر پاسخ دهید:
ابتدا 1200 را به 60 تقسیم می‌کنیم تا مدت زمانی که طول می‌کشد قطار به تهران برسد به دست آید.

مسیر ۱۲۰۰ کیلومتر است و قطار در هر ساعت ۶۰ کیلومتر را طی می کند بنابراین خواهیم داشت
قطار این مسیر را در ۲۰ ساعت طی خواهد کرد
فاصله ی شهر شاهرود از مشهد و تهران چون در نیمه ی راه قرار دارد
چون زمان ۲۰ ساعت خواهد بود یک محور به صورت زیر رسم میکنیم و با توجه به محور قطار در ساعت (۱۰) از مشهد حرکت کرده است
با توجه به محور قطار در ساعت (۱۰+) به تهران می رسد
چون فاصله ی شاهرود تا مشهد ۶۰۰ کیلومتر است و قطار در هر ساعت ۶۰ کیلومتر را کند و از طرفی سه ساعت تا شاهرود فاصله دارد بنابراین با توجه به محور قطار طی می از طرفی تا کنون ۷ ساعت در راه بوده است پس خواهیم داشت

image 148

قطار چه ساعتی از مشهد حرکت کرده است؟ 14
چه ساعتی به تهران می‌رسد؟ 10
قطار در ساعت 3- در چه فاصله‌ای از شاهرود بوده است؟ 180
در چه ساعتی 2۴0 کیلومتر بعد از شاهرود است؟ باید 240 را تقسیم بر 60 کنیم که می‌شود 4 ساعت.

جدول زیر را کامل کنید.

10864202-4-6-8-10-زمان (برحسب ساعت)
600+480+360+240+120+0120-240-360-480-600-مکان قطار نسبت به شاهرود
جواب تمرین صفحه 25 ریاضی هفتم

گام به گام سایر صفحات درس ضرب و تقسیم عدد های صحیح

برچسب شده در: