در این نوشته با جواب تمرین صفحه 27 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 27 ریاضی ششم

1- حاصل جمع یا تفریق‌های زیر را به دست آورید:

image 39

2- اعداد زیر را از کوچک به بزرگ (و از چپ به راست) مرتّب کنید:

image 40
image 41

5- کدام یک درست و کدام یک نادرست محاسبه شده است؟ هر جا لازم است راه حل را اصلاح کنید.

image 42

6- برای جمع روبه رو یک مسئله بنویسید و آن را حل کنید:

image 43
image 44

9- در جاهای خالی اعدادی بنویسید که رابطه درست باشد.

image 45

برچسب شده در: