در این نوشته با جواب تمرین صفحه 27 ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 27 ریاضی نهم

1- با توجه به مجموعه‌های داده شده، سایر سطرها را مانند سطر اوّل کامل کنید:

جواب تمرین صفحه 27 ریاضی نهم

2- در هر یک از حالت‌های الف و ب تفاوت دو مجموعه را با ذکر دلیل بنویسید:

A={x∈R|1/5<x<5},B={x∈Q|1/5<x<5}

مجموعۀ A شامل اعداد حقیقی بین 1/5 و 5 است در حالی که مجموعۀ B شامل اعداد گویا بین 1/5 و 5 است.

C={4,5,6,7,8},D={x∈R|3<x<9}

مجموعۀ D شامل اعداد حقیقی بین 3 و 9 است در حالی که مجموعۀ C فقط شامل اعداد طیعی بین 3 و 9 است.

3- طرف دوم تساوی‌های زیر را کامل کنید:

image 78

4- عدد 5√+1 بین کدام دو عدد صحیح متوالی قرار دارد؟

عدد 5 بین دو عدد مربع کامل 4 و 9 قرار دارد.

image 79

5- بین هر دو عدد، چهار عدد گنگ بنویسید:

image 80
جواب تمرین صفحه 27 ریاضی نهم

6- عبارات درست را با * و عبارات نادرست را با × مشخص کنید. برای عبارات درست مثال بزنید.

١) عددی وجود دارد که صحیح و گویا باشد. درست

image 81

٢) عددی وجود دارد که گویا و گنگ باشدنادرست

٣) عددی وجود دارد که حقیقی و گنگ باشد. درست
مانند 5–√5 که عددی گنگ است و حقیقی نیز هست.

۴) عددی وجود دارد که حقیقی و طبیعی باشد. درست
مانند 12 که عددی طبیعی است و حقیقی نیز هست.

image 82

برچسب شده در: