در این نوشته با جواب تمرین صفحه 27 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 27 ریاضی هشتم

۱- از روش غربال برای عددهای ۱ تا ۶۰ استفاده و عددهای اول کمتر از ۶۰ را پیدا کنید.

image 203

2- مشخص کنید که عددهای 107 و 251 اول‌اند یا مرکب. ۱۰ ≃ ۱۰۷√


پس باید آن را بر اعداد اول کوچکتر از 10 یعنی 2، 3، 5، 7 تقسیم کرد

پس عددی اول است

پس باید آن را بر اعداد اول کوچکتر از 15 یعنی 2، 3، 5، 7، 11، 13 تقسیم کرد   ۱۵ ≃ ۲۵۱√

image 201

پس عددی اول است

3- «برای اینکه بفهمیم عددهای کمتر از 100 اول‌اند یا نه، کافی است آنها را به عددهای 2، 3، 5 و 7 تقسیم کنیم.»

آیا این جمله درست است؟ چرا؟ بله با ذکر مثال ۹ = ۲۵۱√


پس باید آن را بر اعداد اول کوچکتر از 9 یعنی 2، 3، 5، 7 تقسیم کرد

4- عددی از 120 کوچک‌تر و از 100 بزرگ‌تر است. برای اینکه بفهمیم این عدد اول است یا نه، حداکثر چند تقسیم انجام می‌دهیم؟ چرا؟


زیرا مربع عدد 11 بزرگتر از 120 است بنابراین باید بر اعداد اول کوچکتر از 11 تقسیم کنیم یعنی حداکثر 4 تقسیم

5- عددهای 1 تا 100 را بنویسید و غربال کنید؛ سپس به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.

– اولین عددی که خط خورد. 1

– در مرحلهٔ حذف مضرب‌های ٧، اولین مضرب 7 که به عنوان مضرب‌های سایر عددها خط نخورد. 49

– عددی که با مضرب‌های آن عدد 24 خط خورد. 2

– تمام مضرب‌های 5 که در مرحلهٔ حذف مضرب‌های ۵ برای اولین بار خط خوردند. 25، 35، 55، 65، 85، 95

جواب تمرین صفحه 27 ریاضی هشتم
جواب تمرین صفحه 27 ریاضی هشتم

گام به گام سایر صفحات درس تعیین عدد اول

برچسب شده در: