در این نوشته با جواب تمرین صفحه 28 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 28 ریاضی هشتم

1- یک عدد مرکب بنویسید که شمارنده‌های اول غیر از ۲ و ۳ نداشته باشد. 

۶

آیا این عدد و عددی که شمارنده‌های اول آن ۲ و ۵ است، نسبت به هم اول‌اند؟ خیر چرا؟

 چون هر دو عدد بر ۲ بخش پذیرند. ۲ = ( ۱۰ , ۶ )

2- با روش غربال، عددهای اول بین 20 و 40 را پیدا کنید. در این روش، کار را از خط زدن مضرب‌های کدام عدد شروع می‌کنید و با مضرب‌های کدام عدد پایان می‌دهید؟ 

پس فقط مضرب‌های ۲ و ۳ و ۵ را خط می‌زنیم. ۶ ≈ ۴۰√

image 204

3- آیا عدد ۱۳۷ اول است؟ بله چرا؟ 

پس باید آن را بر اعداد کوچکتر از ۱۳ یعنی ۲، ۳، ۵، ۷، ۱۱ تقسیم کرد. ۱۱ ≈ ۱۳۷√

جواب تمرین صفحه 28 ریاضی هشتم
جواب تمرین صفحه 28 ریاضی هشتم

4- ٢ عدد مرکب بنویسید که نسبت به هم اول باشند.

پاسخ : ۱ = ( ۲۱ , ۲۰ )

گام به گام سایر صفحات درس تعیین عدد اول

برچسب شده در: