در این نوشته با جواب تمرین صفحه 30 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 30 ریاضی هفتم

1- در مثلّث متساوی الساقین مقابل، اندازهٔ ساق را با a و قاعده را با b نشان می‌دهیم.

الف) چرا هر دو ساق را با a نشان می‌دهیم؟

زیرا در مثلث متساوی‌الساقین دو ضلع با هم برابرند.

ب) محیط مثلث را به دست آورید.

image 4

محیط=P=a+a+b 

ج) مساحت مستطیل را با عبارت جبری بنویسید.

image 5

مساحت=S=a×b 

2- هزینهٔ چاپ کارت ویزیت به این شرح حساب می‌شود: 300 تومان قیمت پایه و 10 تومان برای هر کارت. هزینهٔ چاپ n کارت چقدر می‌شود؟

300+10n

3- حمید هر روز چند صفحه قرآن می‌خواند. اگر n تعداد صفحاتی باشد که حمید در یک روز می‌خواند، تعداد صفحاتی را که او در یک هفته می‌خواند، با یک عبارت جبری نشان دهید.

7×n=7n

4- هزینهٔ ورودی یک اردوگاه برای هر مدرسه 200/000 تومان و برای هر نفر 1000 تومان است. هزینهٔ این اردوگاه را برای مدرسه‌ای که تعداد دانش آموزانش a است، با یک عبارت جبری بنویسید.

200000+1000a

5- جملهٔ n‌ام الگوهای زیر را بنویسید.

image 8

6- شکل n‌ام چند چوب کبریت خواهد داشت؟

جواب تمرین صفحه 30 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 30 ریاضی هفتم

اگر شماره هر شکل را در 3 ضرب کنیم و با عدد 1 جمع کنیم تعداد چوب کبریت‌ها به دست می‌آید.

3n+1

7- اگر عدد x وارد نمودارهای زیر شود، چه عددی خارج می‌شود؟ تفاوت این دو نمودار را توضیح دهید.

جواب تمرین صفحه 30 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 30 ریاضی هفتم

گام به گام سایر صفحات درس الگو های جبری

برچسب شده در: