در این نوشته با جواب تمرین صفحه 30 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 30 ریاضی هفتم

1- در مثلّث متساوی الساقین مقابل، اندازهٔ ساق را با a و قاعده را با b نشان می‌دهیم.

الف) چرا هر دو ساق را با a نشان می‌دهیم؟

زیرا در مثلث متساوی‌الساقین دو ضلع با هم برابرند.

ب) محیط مثلث را به دست آورید.

image 4

محیط=P=a+a+b 

ج) مساحت مستطیل را با عبارت جبری بنویسید.

image 5

مساحت=S=a×b 

2- هزینهٔ چاپ کارت ویزیت به این شرح حساب می‌شود: 300 تومان قیمت پایه و 10 تومان برای هر کارت. هزینهٔ چاپ n کارت چقدر می‌شود؟

300+10n

3- حمید هر روز چند صفحه قرآن می‌خواند. اگر n تعداد صفحاتی باشد که حمید در یک روز می‌خواند، تعداد صفحاتی را که او در یک هفته می‌خواند، با یک عبارت جبری نشان دهید.

7×n=7n

4- هزینهٔ ورودی یک اردوگاه برای هر مدرسه 200/000 تومان و برای هر نفر 1000 تومان است. هزینهٔ این اردوگاه را برای مدرسه‌ای که تعداد دانش آموزانش a است، با یک عبارت جبری بنویسید.

200000+1000a

5- جملهٔ n‌ام الگوهای زیر را بنویسید.

image 8

6- شکل n‌ام چند چوب کبریت خواهد داشت؟

جواب تمرین صفحه 30 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 30 ریاضی هفتم

اگر شماره هر شکل را در 3 ضرب کنیم و با عدد 1 جمع کنیم تعداد چوب کبریت‌ها به دست می‌آید.

3n+1

7- اگر عدد x وارد نمودارهای زیر شود، چه عددی خارج می‌شود؟ تفاوت این دو نمودار را توضیح دهید.

جواب تمرین صفحه 30 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 30 ریاضی هفتم

برچسب شده در: