در این نوشته با جواب تمرین صفحه 31 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 31 ریاضی پنجم

1- حاصل جمع و تفریق‌های زیر را به دست آورید.

image 340
image 341
image 342

برچسب شده در: