در این نوشته با جواب تمرین صفحه 36 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 36 ریاضی هفتم

1- سارا از یک فروشگاه کتاب تعداد k جلد کتاب نو به مبلغ هر کدام ۷۰۰۰ تومان و s جلد کتاب دست دوم به مبلغ هر کدام ۲۰۰۰ تومان خریده است.

الف) یک عبارت جبری برای مجموع خرید سارا بنویسید.

۷۰۰۰k + ۲۰۰۰s

ب) اگر سارا ۳ تا کتاب نو و ۶ کتاب دسته دوم خریده باشد، او در مجموع چه مبلغی پرداخت کرده است؟

۷۰۰۰×۳+۲۰۰۰×۶=۲۱۰۰۰+۱۲۰۰۰=۳۳۰۰۰

2- کتابخانهٔ ملی یکی از مراکز معتبر در ایران است که کتاب‌های خطّی و چاپی دانشمندان ایرانی در دوران باشکوه تمدّن اسلامی (مخصوصاً کتاب‌های قرن‌های دوم هفتم هجری) را نگهداری می‌کند. اگر m نسخهٔ خطّی و n نسخهٔ چاپی در این کتابخانه نگهداری شود و از هر نسخهٔ خطی 2 ریزفیلم (مصوب فرهنگستان microf ilm) و از هر نسخهٔ چاپی یک ریزفیلم تهیه شده باشد، تعداد کل ریز فیلم‌ها را با یک عبارت جبری نشان دهید.

۲m + ۱n

اگر ۱۰۰۰ نسخه خطی و ۵۰۰۰ نسخه چاپی وجود داشته باشد، تعداد کل ریز فیلم ها را پیدا کنید.

۲×۱۰۰۰+۱×۵۰۰۰=۲۰۰۰+۵۰۰۰=۷۰۰۰

3- مقدار عددی عبارت‌های جبری را به ازای عددهای داده شده به دست آورید.

جواب تمرین صفحه 36 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 36 ریاضی هفتم

4-  مدیر یک دبیرستان قصد دارد دانش آموزان پایهٔ هفتم را برای بازدید از مناطق جنگی به شلمچه و هویزه اعزام کند. هزینهٔ بلیط قطار برای هر دانش آموز از تهران تا خرمشهر، سی هزار تومان است.

الف) هزینهٔ خرید بلیط برای a دانش آموز را به صورت یک عبارت جبری بنویسید.

 ۳۰۰۰۰a

ب) اگر مدرسه دارای ۱۲۰ دانش آموز در پایه هفتم باشد، برای تهیه بلیط قطار دانش آموزان چقدر باید بپردازند؟

۳۰۰۰۰×۱۲۰=۳۶۰۰۰۰۰

5- مقدار عددی عبارت‌های جبری را به ازای عددهای داده شده به دست آورید.

جواب تمرین صفحه 36 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 36 ریاضی هفتم

گام به گام سایر صفحات درس مقدار عددی یک عبارت جبری

برچسب شده در: