جواب تمرین صفحه ۳۶ فیزیک دهم


haladars آبان 25, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تمرین صفحه ۳۶ فیزیک دهم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 36 فیزیک دهم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 36 فیزیک دهم

شناگری در عمق 0/5 متری از سطح آب دریاچه ای شنا می کند. فشار در این عمق چقدر است؟ اگر مساحت پرده گوش را یک سانتی متر مربع فرض کنیم، بزرگی نیرویی که به پرده گوش این شناگر وارد می شود چند نیوتون است؟ فشار هوای محیط را 105× 1/01 پاسکال بگیرید.

الف) فشار ناشی از آب

image 241

ب)

image 240

جسمی مکعبی به طول ضلع 20 cm درون شاره ای غوطه ور و در حال تعادل است (شکل زیر). فشار در بالا و زیر جسم به ترتیب برابر 100 و 105 کیلوپاسکال است.

چگالی شاره چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟ (راهنمایی: از رابطه 3-2 استفاده کنید.)

image 243

اختلاف فشار در بالا و پایین جسم برابر است با

جواب تمرین صفحه 36 فیزیک دهم
جواب تمرین صفحه 36 فیزیک دهم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه