در این نوشته با جواب تمرین صفحه 37 فیزیک دهم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 37 فیزیک دهم

در هواشناسی و روی نقشه های آب و هوا، معمولا از یکای بار  (bar)برای فشار هوا استفاده می کنند. به طوری که داریم:

image 244

یک ستون به سطح مقطع 1 متر مربع در نظر بگیرید که از سطح دریای آزاد تا بالاترین بخش جو زمین ادامه می یابد (شکل زیر). اگر فشار هوا را در سطح دریا 1bar در نظر بگیریم، چند کیلوگرم هوا در این ستون فرضی وجود دارد؟ با توجه به شکل 3ـ18-ب، چند درصد این جرم تا ارتفاع 9 کیلومتری این ستون فرضی قرار دارد؟

image 246

با توجه به نمودار، حدود 70 درصد این جرم، از سطح زمین تا ارتفاع 9 کیلومتری توزیع شده است.

جواب تمرین صفحه 37 فیزیک دهم
جواب تمرین صفحه 37 فیزیک دهم

برچسب شده در: