در این نوشته با جواب تمرین صفحه 4 فیزیک یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 4 فیزیک یازدهم تجربی

عدد اتمی اورانیوم 92=z  است. بار الکتریکی هستهٔ اتم اورانیم چقدر است؟ مجموع بار الکتریکی الکترون‌های اتم اورانیم (خنثی) چه مقدار است؟ بار الکتریکی اتم اورانیم (خنثی) چقدر است؟


هسته‌ی اتم اورانیم دارای 92 است، بنابراین بار هسته برابر است با:

image 225