در این نوشته با جواب تمرین صفحه 41 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 41 ریاضی هشتم

1- چهار ضلعی ABCD لوزی و چهار ضلعی DCEF مربع است.

جواب تمرین صفحه 41 ریاضی هشتم
جواب تمرین صفحه 41 ریاضی هشتم

ج) زاویه ADF چند درجه است؟

 ۱۳۰ = ۴۰ + ۹۰

2- روی کاغذ، لوزی دلخواهی بکشید و دور آن را ببرید.


این لوزی کاغذی را روی دو خط تقارنش تا کنید. به کمک شکل به دست آمده چه نتایجی در مورد قطرهای لوزی به دست می‌آید.
قطرهای لوزی بر هم عمودند چون 4 زاویه که جمعشان 360 درجه است، روی هم قرار می‌گیرند.

3- وسط ضلع‌های یک مستطیل را به ترتیب به هم وصل می‌کنیم. چهارضلعی به دست آمده چه نوع چهارضلعی‌ای است؟ دلیل خود را توضیح دهید.


لوزی، چون اگر مستطیل را روی خط‌های تقارنش تا کنیم ضلع‌های این چهارضلعی روی هم منطبق می‌شوند.

4- درستی یا نادرستی هریک از جمله‌های زیر را بررسی کنید.

الف) قطرهای هر مستطیل با هم مساوی‌اند. درست


ب) قطرهای هر لوزی با هم مساوی‌اند. نادرست


ج) قطرهای هر مستطیل بر هم عمودند. نادرست


د) قطرهای هر لوزی بر هم عمودند. درست

گام به گام سایر صفحات درس چهار ضلعی ها

برچسب شده در: