در این نوشته با جواب تمرین صفحه 45 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 45 ریاضی هشتم

1- اندازهٔ هر یک از زاویه‌های یک بیست ضلعی منتظم را پیدا کنید.

image 284

2- در کاشی کاری روبه رو تنها یک نوع کاشی به کار رفته است.

image 279

الف) این کاشی چه نوع چهارضلعی‌ای است؟ لوزی

ب) اندازهٔ هریک از زاویه‌های آن چقدر است؟ 120 و 60 درجه

اندازه زاویه تند لوزی 360:6=60

اندازه زاویه باز لوزی60-180=120

3- شکل روبه رو قسمتی از یک بشقاب قدیمی است.

image 280

حدس می‌زنید این بشقاب چندضلعی بوده است؟ چرا؟ هشت ضلعی
حد و آزمایش:
اگر در معادله به جای n عدد 8 را  قرار دهیم جواب آن 135 درجه بدست می‌آید.

جواب تمرین صفحه 45 ریاضی هشتم
جواب تمرین صفحه 45 ریاضی هشتم

4- به کاشی کاری زیر توجه کنید. این کاشی کاری با سه نوع کاشی مختلف انجام شده است.


شکل سمت راست، قسمتی از این طرح را به صورت بزرگ‌تر نمایش داده است. اندازهٔ زاویه‌های مشخص شده را به دست آورید.
شکل سمت راست مربع است و کاشی‌ها متساوی الساقین هستند.

image 282

x=45°

°y=90

5- مجموع زاویه‌های داخلی هر شکل را به دست آورید و با هم مقایسه کنید.

image 283

گام به گام سایر صفحات زاویه های داخلی

برچسب شده در: