در این نوشته با جواب تمرین صفحه 45 منطق دهم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 45 منطق دهم

درباره سؤالات مطرح شده در مورد دو استدلال تمثیلی زیر با دوستان خود بحث کنید:

پرتو نیکان نگیرد هرکه بنیادش بد است           تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است

با بدان کم نشین که صحبت بد                      گرچه پاکی تو را پلید کند

آفـتـاب ارچه روشن است او را                       پاره ای ابر ناپدید کند

استدلال تمثیلی بیت اول، می گوید که تربیت برای نااهلان امکان پذیر نیست. زیرا همان طور که گردو (گردگان) بر بالای گنبد نمی ایستد، تربیت نیز در نااهلان اثر نمی کند.

استدلال تمثیلی بیت دوم و سوم، بیان می کند که تربیت تاثیر دارد. زیرا همان طوری که آفتاب با یک لکه ابر ناپدید می شود، اثرات بد همنشینان نیز خوبی های انسان را از میان می برد و تاثیرات تربیتی بدی بر انسان دارد.

1) آیا این دو استدلال درباره نقش تربیت در افراد، مخالف یکدیگرند یا می توان به نحوی آنها را با یکدیگر جمع کرد؟

با این دو تمثیل می توان دریافت که هیچ گامی دو استدلال تمثیلی ناسازگار با یکدیگر وجود دارند. لذا استدلال را به نحوی می توان با هم جمع کرد. بدین ترتیب که استدلال اول در مورد نااهلان است و نمی گوید که تربیت بر همه انسان ها تاثیر ندارد. اما استدلال دوم مربوط به همه انسان هاست و نقش همنشین بد را یادآوری می کند.

2) این استدلال ها تا چه میزان قوی اند؟

این استدلال ها تمثیلی هستند و استدلال های ضعیف به شمار می آیند.

برچسب شده در: