جواب تمرین صفحه ۴۷ ریاضی هفتم

جواب تمرین صفحه ۴۷ ریاضی هفتم

آبان 29, 1401
دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 47 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 47 ریاضی هفتم

1- یک مثال برای هریک از زمان هایی بنویسید که عقربهٔ بین ساعت شمار و دقیقه شمار زاویهٔ راست، باز، تند و نیم صفحه را نشان دهد.

راست:     00 : 3

باز      00 : 5

تند    00 : 1

نیم‌صفحه   00 : 6

2- اندازهٔ زاویه‌های x و y را در شکل‌های زیر پیدا کنید.

جواب تمرین صفحه 47 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 47 ریاضی هفتم

3- در شکل مقابل می‌دانیم زاویه‌های xOz ، tOz ۹۰°  هستند.
چگونه می‌توانید نتیجه بگیرید که: tOz = xOy ؟

image 337

4- در شکل مقابل اندازهٔ زاویهٔ xAz برابر ۱۲۰ درجه است.
زاویهٔ xAy  چه کسریی از xAz است ؟

 ۱/۴ یک چهارم

جواب تمرین صفحه 47 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 47 ریاضی هفتم

5- شکل‌های زیر چه شباهت‌هایی با هم دارند؟ چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

image 339

الف)

معقر
غیر منتظم

ب)

معقر
غیر منتظم

ج)

محدب
منتظم

هر سه شکل دارای 6 ضلع و 6 زاویه هستند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه