جواب تمرین صفحه ۴۷ ریاضی هفتم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه ۴۷ ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه ۴۷ ریاضی هفتم

۱- یک مثال برای هریک از زمان هایی بنویسید که عقربهٔ بین ساعت شمار و دقیقه شمار زاویهٔ راست، باز، تند و نیم صفحه را نشان دهد.

راست:     00 : 3

باز      00 : 5

تند    00 : 1

نیم‌صفحه   00 : 6

۲- اندازهٔ زاویه‌های x و y را در شکل‌های زیر پیدا کنید.

جواب تمرین صفحه 47 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه ۴۷ ریاضی هفتم

۳- در شکل مقابل می‌دانیم زاویه‌های xOz ، tOz ۹۰°  هستند.
چگونه می‌توانید نتیجه بگیرید که: tOz = xOy ؟

image 337

۴- در شکل مقابل اندازهٔ زاویهٔ xAz برابر ۱۲۰ درجه است.
زاویهٔ xAy  چه کسریی از xAz است ؟

 ۱/۴ یک چهارم

جواب تمرین صفحه 47 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه ۴۷ ریاضی هفتم

۵- شکل‌های زیر چه شباهت‌هایی با هم دارند؟ چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

image 339

الف)

معقر
غیر منتظم

ب)

معقر
غیر منتظم

ج)

محدب
منتظم

هر سه شکل دارای ۶ ضلع و ۶ زاویه هستند.

گام به گام سایر صفحات درس روابط بین زاویه ها

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

26 دیدگاه ها