در این نوشته با جواب تمرین صفحه 48 منطق دهم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 48 منطق دهم

قوت و ضعف استدلال های استقرایی زیر را مشخص کنید:

الف) هزاران سال است که خورشید صبح ها طلوع کرده است. بنابراین فردا نیز طلوع خواهد کرد.

استدلال استقرایی قوی، زیرا از تعداد زیادی نمونه استفاده کرده است.

ب) چند روز است در راه دبیرستان به دوستم برخورد می کنم. بنابراین امروز هم او را خواهم دید.

استدلال استقرایی ضعیف، زیرا این اتفاق به صورت نادر و اتفاقی رخ داده است.

ج) در صد سال گذشته همواره در آبان ماه بارندگی داشته ایم. بنابراین در آبان امسال نیز بارندگی خواهیم داشت.

استدلال استقرایی قوی، زیرا تکرار نمونه ها و صد سال می تواند نشانه آب و هوایی خاص در آن منطقه باشد.

د) میوه های روی این جعبه درشت و مرغوب اند؛ بنابراین کل میوه های این جعبه درشت و مرغوب اند.

استدلال استقرایی ضعیف، این استدلالی است که معمولا افراد سودجو از آن سوء استفاده می کنند و میوه های خود را به افراد می فروشند.

برچسب شده در: