در این نوشته با جواب تمرین صفحه 5 ریاضی نهم همراه شما حالا درسی ها هستیم.

جواب تمرین صفحه 5 ریاضی نهم

1- متناظر با هر عبارت، یک مجموعه و متناظر با هر مجموعه، یک عبارت بنویسید و تعداد عضوهای هر مجموعه را تعیین کنید:
الف) A={1,8,27,64,125} مجموعه مکعبات اعداد طبیعی کمتر از 6
ب) C={10} مجموعه اعداد طبیعی دو رقمی بین 5 و 11
ج) عددهای طبیعیِ مضرب 5 و کوچک تر از ١٠٠٠  D={5,10,15,…,995}
د) عددهای طبیعی بزرگ تر از ۴ و کوچک تر از 5 {}
ه) عددهای صحیح منفی که بین ۴ و ٧ قرار دارد. {}
و) عددهای اوّل دورقمی که مضرب ٧ باشد. {}

2- جاهای خالی را طوری کامل کنید تا عبارت حاصل، درست باشد.
الف) عبارت «5 عدد طبیعی که بین 1 و 20 قرار داشته باشد» یک مجموعه را مشخص نمی‌کند.
ب) مجموعه {2,3,4,…,9} دارای 8 عضو است.
ج) مجموعه A={0,ϕ} دارای 2 عضو است.
د) با توجه به مجموعه A={3,5,7,9,11}؛ داریم: 5 عضو A است یا با نماد ریاضی، 5∈A و 12 عضو A نیست یا با نماد ریاضی، 12∉A.

3- سه مجموعۀ متفاوت بنویسید که عدد 2 عضو آن باشد.
1) A={2,3,5}
2) B={2}
3) C={10,9,8,…,1} 

برچسب شده در: