در این نوشته با جواب تمرین صفحه 5 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 5 ریاضی هشتم

1- عددهای خواسته شده را بنویسید.
الف) عددهای صحیح بین 3 و 5- را بنویسید.

−4,−3,−2,−1,0,1,2

ب) عددهای صحیح کوچک‌تر از 4- را بنویسید.

−5,−6,−7,…

ج) عددهای صحیح بزرگ‌تر از 3- را بنویسید.

−2,−1,0,…

2- مانند نمونه، جدول را کامل کنید.

جواب تمرین صفحه 5 ریاضی هشتم
جواب تمرین صفحه 5 ریاضی هشتم

3- حاصل عبارت‌های زیررا به دست آورید.

image 219

4- هریک از عبارت‌های زیر چه عددی را نشان می‌دهد؟
بزرگ‌ترین عدد صحیح منفی: −1

کوچک‌ترین عدد صحیح مثبت: +1

کوچک‌ترین عدد فردطبیعی دو رقمی: 11

کوچک‌ترین عدد طبیعی: 1

کوچک‌ترین عدد زوج طبیعی: 2

بزرگ‌ترین عدد زوج طبیعی سه رقمی: 998

5- جدول زیر را کامل کنید؛ طوری که حاصل جمع عددهای هر ردیف با مجموع عددهای هر ستون و هر قطر مساوی باشد.

4-6+8-
6-2-2+
410-0

مجموع اعداد روی قطر می‌شود −6

گام به گام سایر صفحات درس یادآوری عدد های صحیح

برچسب شده در: