در این نوشته با جواب تمرین صفحه 50 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 50 ریاضی هفتم

1- الف) شکل A را 90 درجه حول نقطهٔ O در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید و شکل حاصل را B بنامید.

ب) قرینهٔ A را نسبت به خط d رسم کنید و آن را C بنامید.


ج) آیا هر سه شکل با هم مساوی‌اند؟

بله

جواب تمرین صفحه 50 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 50 ریاضی هفتم

2- الف) کدام شکل از دوران 180 درجهٔ شکل (1) در جهت عقربه‌های ساعت حول مرکز دوران به دست آمده است؟

شکل شمارهٔ 3


ب) کدام شکل از دوران ١٨٠ درجهٔ شکل (4) حول مرکز دوران به دست آمده است؟

شکل شمارهٔ 2

جواب تمرین صفحه 50 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 50 ریاضی هفتم

3- همهٔ شکل‌های مقابل با هم مساوی‌اند.


الف) کدام شکل‌ها انتقال یافتهٔ شکل رنگی هستند؟

F
ب) کدام شکل‌ها دوران یافتهٔ شکل رنگی هستند؟

D ، C ، A
ج) کدام شکل‌ها قرینهٔ شکل رنگی نسبت به یک خط هستند؟

B ، E

جواب تمرین صفحه 50 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 50 ریاضی هفتم

4- در هر مورد چه تبدیلی انجام شده است؟ انتقال، تقارن محوری یا دوران؟

الف) A به B تبدیل شده است. انتقال
ب) A به C تبدیل شده است. دوران
ج) B به E تبدیل شده است. تقارن
د) D به A تبدیل شده است. انتقال
هـ) D به C تبدیل شده است. دوران

جواب تمرین صفحه 50 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 50 ریاضی هفتم

5- در هر مورد با دو تبدیل مختلف می‌توان A را بر B منطبق کرد. این دو تبدیل را نام ببرید.

الف) دوران و انتقال

image 351

ب) دوران و تقارن

image 352

6- در شکل مقابل کدام دو شکل مساوی، یک شکل و تبدیل یافتهٔ آن تنها با یک تبدیل (انتقال، تقارن یا دوران) را نشان می‌دهد؟

image 354

A و B انتقال و تقارن
C و D دوران
E و F تقارن و انتقال

گام به گام سایر صفحات درس روابط تبدیلات هندسی

برچسب شده در: