جواب تمرین صفحه ۵۰ ریاضی هفتم


haladars آبان 29, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تمرین صفحه ۵۰ ریاضی هفتم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 50 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 50 ریاضی هفتم

1- الف) شکل A را 90 درجه حول نقطهٔ O در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید و شکل حاصل را B بنامید.

ب) قرینهٔ A را نسبت به خط d رسم کنید و آن را C بنامید.


ج) آیا هر سه شکل با هم مساوی‌اند؟

بله

جواب تمرین صفحه 50 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 50 ریاضی هفتم

2- الف) کدام شکل از دوران 180 درجهٔ شکل (1) در جهت عقربه‌های ساعت حول مرکز دوران به دست آمده است؟

شکل شمارهٔ 3


ب) کدام شکل از دوران ١٨٠ درجهٔ شکل (4) حول مرکز دوران به دست آمده است؟

شکل شمارهٔ 2

جواب تمرین صفحه 50 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 50 ریاضی هفتم

3- همهٔ شکل‌های مقابل با هم مساوی‌اند.


الف) کدام شکل‌ها انتقال یافتهٔ شکل رنگی هستند؟

F
ب) کدام شکل‌ها دوران یافتهٔ شکل رنگی هستند؟

D ، C ، A
ج) کدام شکل‌ها قرینهٔ شکل رنگی نسبت به یک خط هستند؟

B ، E

جواب تمرین صفحه 50 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 50 ریاضی هفتم

4- در هر مورد چه تبدیلی انجام شده است؟ انتقال، تقارن محوری یا دوران؟

الف) A به B تبدیل شده است. انتقال
ب) A به C تبدیل شده است. دوران
ج) B به E تبدیل شده است. تقارن
د) D به A تبدیل شده است. انتقال
هـ) D به C تبدیل شده است. دوران

جواب تمرین صفحه 50 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 50 ریاضی هفتم

5- در هر مورد با دو تبدیل مختلف می‌توان A را بر B منطبق کرد. این دو تبدیل را نام ببرید.

الف) دوران و انتقال

image 351

ب) دوران و تقارن

image 352

6- در شکل مقابل کدام دو شکل مساوی، یک شکل و تبدیل یافتهٔ آن تنها با یک تبدیل (انتقال، تقارن یا دوران) را نشان می‌دهد؟

image 354

A و B انتقال و تقارن
C و D دوران
E و F تقارن و انتقال

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه