در این نوشته با جواب تمرین صفحه 53 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 53 ریاضی دهم انسانی

1- کدام‌یک از رابطه‌های زیر تابع است؟ چرا؟ برای هر رابطه نمودار مختصاتی را رسم کنید.

الف) 

bbaf0489 eb3d 4270 8e95 6a849c8f2076

تابع است، زیرا هر عضو از مجموعه سمت چپ فقط به یکی از مجموعه سمت راست وصل شده است (از هر عضو یک پیکان خارج شده است.)

image 110

ب) 49b718af 69fa 4b1f 9036 1dd78a70a74f

تابع نیست، زیرا یک عضو از مجموعه سمت چپ (a) به دو عضو از مجموعه سمت راست (‘a و ‘c) وصل شده است.

image 111

پ) f={(2,−1),(3,−1),(1,−1),(4,1),(2,4)}

تابع نیست، دو زوج مرتب متمایز با مولفه اول برابر دارد. (۲,۴) و (1-, 2)

image 112

ت) g={(1,1)}

تابع است. چون فقط یک مولفه دارد.

image 113

ث) f:IR→IRf(x)=2x+1

تابع است چون خطی است و هر عضو از × فقط دارای یک عضو از y است.

image 114

ج) f:IR→IRf(x)=x

تابع است چون خطی است و هر عضو از × فقط دارای یک عضو از y است.

image 115

ح) f:IR→IRf(x)=2

تابع است چون خطی است و هر عضو از × فقط دارای یک عضو از y است.

image 116
جواب تمرین صفحه 53 ریاضی دهم انسانی
جواب تمرین صفحه 53 ریاضی دهم انسانی
image 117
image 108
image 118

4- کدام نمودار، نمایش یک تابع می‌باشد؟ چرا؟

image 109

الف و ت و ت و چ تابع هستند. چون به ازای هر عضو از × فقط یک عضو از y را
شامل می شود. ب و پ و ج تابع نیستند. چون دارای عضوی از y است که بیش از یک عضو از y را شامل می شود.