در این نوشته با جواب تمرین صفحه 55 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 55 ریاضی چهارم

1- حاصل هر یک از ضرب‌های زیر را بنویسید.

15×100=1500
528×10=5280
350×100=35000
748×1000=748000
1000×10=10000
1000×1000=1000000
8453×100=845300
7×1000=7000
7549×10=75490

2- حاصل ضرب‌ها را به دست آورید.

جواب تمرین صفحه 55 ریاضی چهارم
جواب تمرین صفحه 55 ریاضی چهارم

3- مانند نمونه، ضرب‌های زیر را به صورت ذهنی حساب کنید.

13×7=(10+3)×7=70+21=91
21×5=(20+1)×5=100+5=105
33×8=(30+3)×8=240+24=264
27×3=(20+7)×3=60+21=81

4- در یک باغ پسته در شهر رفسنجان، 78 کیلوگرم پسته‌ی کلّه قوچی و 59 کیلو نوع بادامی چیده شده است. اگر پسته‌ی کلّه قوچی کیلویی 18000 تومان و پسته‌ی نوع بادامی کیلویی 21000 تومان فروخته شود، درآمد حاصل از فروش این مقدار پسته را به دست آورید.

78×18000=1384000
59×21000=1239000

5- حاصل ضرب‌های زیر را به دست آورید.

704×207=
704×207=145728

image 394

2850×320=
2850×320=912000

image 398

805×1220=
805×1220=982100

image 395

6- حاصل ضرب‌های زیر را به دست آورید و جوا‌ب‌ها را با هم مقایسه کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ اگر جای عامل‌های ضرب را عوض کنیم حاصل ضرب تغییری نمی‌کند.

image 399
image 397

7- صدا در هر ثانیه مسافتی در حدود 340 متر را طی می‌کند. در 15 ثانیه چه مسافتی را طی می‌کند؟

15×340=5100

image 396

در قسمتی از پارک، سه ردیف درخت کاشته شده است. اگر در هر ردیف 18 درخت کاشته شده باشد، در این قسمت از پارک روی هم چند درخت کاشته شده است؟ در زیر پاسخ دو دانش آموز برای این مسئله نوشته شده است، کدام راه حل درست است؟ چرا؟

18+3=21 : پاسخ رضا
3×18=54 : پاسخ حسین

پاسخ حسین درست است زیرا 3 ردیف 18 تایی داریم یعنی:

18+18+18=3×18

گام به گام سایر صفحات درس محاسبه حاصل ضرب