در این نوشته با جواب تمرین صفحه 61 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 61 ریاضی دهم انسانی

1- مقادیر m و n را چنان بیابید تا در تابع با ضابطهٔ f(x)=mx+n داشته باشیم: f(2)=4 و f(1)=1.

image 431

2- ضابطهٔ تابع خطی f را که از نقاط (2,3) و (4,1) می‌گذرد، مشخص کنید و نمودار آن‌را رسم نمایید.

image 433

3- در تابع خطی f داریم f(1)=5 و f(2)=8، مقادیر f(−3) و f(5) را بیابید.

image 434

4- نمودار تابعی خطی را رسم کنید که دامنهٔ آن برابر A={x∈R|0≤x≤10} و از نقطهٔ M|52 بگذرد.

جواب تمرین صفحه 61 ریاضی دهم انسانی
جواب تمرین صفحه 61 ریاضی دهم انسانی

5- نمودار یک تابع خطی از مبدأ می‌گذرد و f(2)=7 است. در این‌صورت اختلاف f(0/1) و f(−0/1) را به‌دست آورید. 

image 436

6- رابطهٔ بین درجهٔ دما برحسب سانتی‌گراد و فارنهایت به‌صورت F=95C+32 است. دمای یک جسم درجهٔ سانتی‌گراد بالا رفته است. دمای آن برحسب فارنهایت چقدر افزایش داشته است؟

image 437

7- یک شرکت برای تولید x کالا، C(x)=3000+50x تومان هزینه می‌کند و هر کالا را 70 تومان می‌فروشد.


الف) تابع سود را تعیین و نمودار آن‌را رسم کنید.

جواب تمرین صفحه 61 ریاضی دهم انسانی


ب) این شرکت حداقل چه تعداد از این کالا را باید بفروشد تا سوددهی آغاز شود؟

image 439