در این نوشته با جواب تمرین صفحه 61 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 61 ریاضی هفتم

1-  شمارنده‌های اول صورت یک کسر 2 و 3 هستند. شمارنده‌های اول مخرج آن کسر 5 و 7 هستند. آیا این کسر ساده می‌شود؟ چرا؟


خیر، زیرا هیچکدام از شمارنده‌های صورت با مخرج ساده نمی‌شود.

image 565
جواب تمرین صفحه 61 ریاضی هفتم

3- با شمارنده‌های اول 2 و 3 چند عدد تولید می‌شود که بین 30 و 50 باشد؟

2×2×2×2×2=32
2×2×2×2×3=48
2×2×3×3=36

4- عدد a پس از تجزیه به صورت مقابل در آمده است.

a=2×2×3×5×5

– شمارنده‌های اول آن چه عددهایی‌اند؟ 5 ، 3 ، 2
– 4 شمارندهٔ این عدد را بنویسید که اول نباشد. 15 ، 10 ، 6 ، 4

5- عدد b پس از تجزیه به صورت مقابل درآمده است. b=4×3×15×6

شمارنده‌های اول آن چه عددهایی‌اند؟ 5 ، 3 ، 2

b=2×2×3×3×5×2×3

6- عددهای زیر را با رسم نمودار درختی تجزیه کنید و شمارنده‌های اول آنها را مشخص کنید.

جواب تمرین صفحه 61 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 61 ریاضی هفتم

7- عددهای 7 و 5 و 13 اول‌اند. شمارنده‌های اول آنها را بنویسید. براساس آن تعریف دیگری برای عددهای اول ارائه کنید.


اعداد اول اعدادی هستند که تنها شمارنده اول آنها خودشان است. 7  5   13

8- جملات درست را با * و نادرست را با × مشخص کنید. دلیل نادرستی را توضیح دهید.

الف) تمام عددها شمارندهٔ اول دارند. ×، عدد 1 شمارنده اول ندارد.
ب) اگر عددی زوج باشد، یکی از شمارنده‌های اولش 2 است. *
ج) هیچ عددی پیدا نمی‌شود که 5 شمارندهٔ اول داشته باشد. ×، 2×3×5×7×11=2310
د) تعداد عددهای اول بی پایان‌اند. *

9- الگوهای شکل‌ها را به الگوهای عددی تبدیل کنید. جملهٔ n‌ام هر کدام را بنویسید.

image 183

گام به گام سایر صفحات درس بزرگ ترین شمارنده مشترک

برچسب شده در: