جواب تمرین صفحه ۶۳ ریاضی هشتم


haladars دی 9, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تمرین صفحه ۶۳ ریاضی هشتم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 63 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 63 ریاضی هشتم

1- آیا b−a=−(a−b)است؟ چرا؟

(a−b)-=a+b=b−a-

2- چرا مجموع دو عدد فرد، عددی زوج می‌شود؟

2b+1 عدد فرد

2a+1 عدد فرد

2b+1+2a+1=2b+2a+2=2(b+a+1)


یک عدد طبیعی (b+a+1)

در نتیجه: حاصل ضرب هر عدد طبیعی در عدد 2، یک عدد زوج است.

3- مجموع دو عدد که یکی زوج و دیگری فرد باشد، زوج می‌شود یا فرد؟ چرا؟

2a عددزوج

2b+1 عدد فرد

2b+1+2a=2b+2a+1=2(b+a)+1

تجزیه 2b+2a

یک عدد زوج 2(b+a)

در نتیجه: حاصل جمع هر عدد زوج با عدد 1، یک عدد فرد است.

4- عبارت‌های جبری زیر را ساده کنید.

image 235

5- با توجه به پیکان‌های رسم شده، عبارت را ساده کنید.

جواب تمرین صفحه 63 ریاضی هشتم

6- نشان دهید که تفاضل هر عدِد دو رقمی از مقلوبش، مضرب 9 است.

image 237

7- اگر دو پرانتز زیر را در هم ضرب کنیم، چند جمله خواهیم داشت؟ چرا؟

(a+b+c)(z+y+x)

9 جمله، زیرا هر جمله پرانتز اول باید در 3 جمله‌ی پرانتز دوم ضرب کنیم.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه