در این نوشته با جواب تمرین صفحه 63 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 63 ریاضی هشتم

1- آیا b−a=−(a−b)است؟ چرا؟

(a−b)-=a+b=b−a-

2- چرا مجموع دو عدد فرد، عددی زوج می‌شود؟

2b+1 عدد فرد

2a+1 عدد فرد

2b+1+2a+1=2b+2a+2=2(b+a+1)


یک عدد طبیعی (b+a+1)

در نتیجه: حاصل ضرب هر عدد طبیعی در عدد 2، یک عدد زوج است.

3- مجموع دو عدد که یکی زوج و دیگری فرد باشد، زوج می‌شود یا فرد؟ چرا؟

2a عددزوج

2b+1 عدد فرد

2b+1+2a=2b+2a+1=2(b+a)+1

تجزیه 2b+2a

یک عدد زوج 2(b+a)

در نتیجه: حاصل جمع هر عدد زوج با عدد 1، یک عدد فرد است.

4- عبارت‌های جبری زیر را ساده کنید.

image 235

5- با توجه به پیکان‌های رسم شده، عبارت را ساده کنید.

جواب تمرین صفحه 63 ریاضی هشتم

6- نشان دهید که تفاضل هر عدِد دو رقمی از مقلوبش، مضرب 9 است.

image 237

7- اگر دو پرانتز زیر را در هم ضرب کنیم، چند جمله خواهیم داشت؟ چرا؟

(a+b+c)(z+y+x)

9 جمله، زیرا هر جمله پرانتز اول باید در 3 جمله‌ی پرانتز دوم ضرب کنیم.

گام به گام سایر صفحات درس تجزیه عبارت های جبری

برچسب شده در: