در این نوشته با جواب تمرین صفحه 67 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 67 ریاضی هشتم

1- معادله‌های زیر را حل کنید.

image 140

2- عرض مستطیلی 5 سانتی متر و محیط آن 24 سانتی متر است. طول این مستطیل چقدر است؟

24=(x+5)2

x=7

3- هفت برابر عددی به اضافهٔ 4 مساویِ 58 است. آن عدد چند است؟

7x+4=58

7x=54

x=54/7

4- حاصل جمع سه عدد متوالیِ طبیعی 27 شده است. کوچک‌ترین این عددها را پیدا کنید.

27=(x+2)+(x+1)+x

x=8

5- از پنج برابر عددی 3 تا کم کردیم، عدد 17 به دست آمد. آن عدد چند است؟

17=5x+(-3)

5x=4

6- اگر مربع عددی به آن عدد اضافه شود، عدد حاصل، 42 خواهد بود. کدام یک از اندازه‌های زیر می‌تواند مقدار آن عدد باشد؟
به جای x عددهای مورد نظر را قرار داده و جواب‌ها را بررسی می‌کنیم.

الف) ۴۲
نادرست ۱۸۰۶ = ۴۲ + ۱۷۶۴ = ۴۲ + ۴۲۲

ب) ۱۴
نادرست ۲۱۰ = ۱۴ + ۱۹۶ = ۱۴ + ۱۴۲

ج) ۶-
نادرست ۳۰ = (۶-) + ۳۶ = (۶-) + (۶-)۲

د) ۷-
درست ۴۲ = (۷-) + ۴۹ = (۷-) + (۷-)۲

ه) ۵-
نادرست ۲۰ = (۵-) + ۲۵ = (۵-) + (۵-)۲

7- پدری 45 سال دارد. دو فرزند او 9 و 14 ساله‌اند. پس از چند سال سن پدر با مجموع سن فرزندانش برابر می‌شود؟

(x+14)+(x+9) =(x) + 45

x=22

8- در درس علوم یاد گرفتید که کار انجام شده با مقدار نیرو در اندازهٔ جابه جایی برابر است.

این رابطه را با تساوی W=F.d نشان می‌دهیم. اگر کار انجام شده 12 و مقدار نیرو 4 باشد، مقدار جابه جایی را حساب کنید

4d=12

d=3

9- با توجه به شکل، معادله تشکیل دهید و مقدار مجهول را بیابید.

جواب تمرین صفحه 67 ریاضی هشتم
جواب تمرین صفحه 67 ریاضی هشتم

برچسب شده در: