در این نوشته با جواب تمرین صفحه 67 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 67 ریاضی هفتم

1- هر 20 دقیقه یک اتوبوس خط A از پایانهٔ مسافربری حرکت می‌کند.
اتوبوس‌های خط B هر 30 دقیقه از پایانه حرکت می‌کنند. ساعت 12 ظهر دو اتوبوس در خط های A و B همزمان حرکت کرده‌اند. در چه ساعتی به طور همزمان اتوبوس‌ها از این دو خط حرکت می‌کنند؟

image 244
جواب تمرین صفحه 67 ریاضی هفتم

20=2×2×5
30=2×3×5
[20,30]=2×3×2×5=60

یعنی 60 دقیقه پس از شروع حرکت که می‌شود ساعت 13 دو اتوبوس همزمان حرکت می‌کنند.

2- یک پیست دوومیدانی کوچک در یک مجتمع فرهنگی ورزشی قرار دارد. امید و فرامرز از یک نقطه شروع به دویدن می‌کنند. اگر امید هر 35 ثانیه یک دور کامل میدان دو را طی کند و فرامرز هر 21 ثانیه یک دور کامل طی کند، پس از چند ثانیه فرامرز و امید با هم به همان نقطهٔ شروع می‌رسند؟ در این صورت هر کدام چند دور دویده‌اند؟

جواب تمرین صفحه 67 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 67 ریاضی هفتم

35=5×7
21=3×7
[35,21]=3×5×7=105

امید 3 دور می‌زند 35÷105=3
فرامرز 5 دور می‌زند. 21÷105=5

3- آیا 210 مضرب مشترک 7 و 30 است؟ چرا؟

بله، چون هم بر 7 و هم بر 30 بخش‌پذیر است.


آیا 420 مضرب مشترک 7 و 30 است؟ چرا؟

بله، چون هم بر 7 و هم بر 30 بخش‌پذیر است.

دو عدد 7 و 30 چند مضرب مشترک دارند؟

بی‌شمار  … ، 840 ، 630 ، 420 ، 210

4- دلیل درستی جملات زیر را بیان کنید.


– اگر عددی بر عدد دیگر بخش پذیر باشد، عدد بزرگ‌تر ک. م. م دو عدد است.


چون ک. م. م دو عدد کوچک‌ترین مضرب مشترک دو عدد است، و عدد بزرگتر مضربی از عدد کوچکتر است.

– اگر ب. م. م دو عدد یک باشد، ک. م. م دو عدد برابر حاصل ضرب دو عدد است.


چون ک. م. م دو عدد برابر است با حاصل ضرب دو عدد تقسیم بر ب. م. م دو عدد

– ک. م. م دو عدد اول برابر حاصل ضرب آنهاست.


چون دو عدد اول متفاوت شمارنده اول مشترکی ندارند.

5- برای هر کدام از جملات درستِ زیر یک مثال بزنید.

– [n و 1] = n

5=[1,5]

– [n و n] = n

6=[6,6]

– ب. م. م دو عدد شمارندهٔ ک. م. م دو عدد است.

عدد 6 شمارنده‌ی عدد 36 است.

(12,18)=6

[12,18]=36

–  حاصل ضرب دو عدد برابر حاصل ضرب ک. م. م و ب. م. م دو عدد است.

جواب تمرین صفحه 67 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 67 ریاضی هفتم

6- به صورت ذهنی تساوی‌ها را کامل کنید.

10 = (30 و 20)
1 = (7 و 5)
3 = (3 و 15)
12 = [4 و 12]
150 = [50 و 30]
19 = (19 و 38)
30 = [30 و 15]
1 = (9 و 4)
36 = [9 و 4]
42 =[7 و 2 و 3]
1 =( 7 و 2 و 3)
12 = [6 و 4]

برچسب شده در: