در این نوشته با جواب تمرین صفحه 69 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 69 ریاضی ششم

1- شکل‌های زیر را طوری رنگ کنید که نقطه‌ی «م» مرکز تقارن باشد.

جواب تمرین صفحه 69 ریاضی ششم

2- جدول زیر را کامل کنید.

شکل
مرکز تقارنداردداردداردنداردندارد
محلّ برخورد قطرها، مرکز تقارن است.بلهبلیبلهخیرخیر
محور تقارن (خطّ تقارن)دارددارددارددارددارد
تعداد محورهای تقارن22411

3- قرینه‌ی هر شکل نسبت به نقطه‌ی داده شده را رسم کنید.

image 85

4- شکلی رسم کنید که بیش از دو خطّ تقارن دارد ولی مرکز تقارن ندارد.

image 84

5- شکلی رسم کنید که مرکز تقارن دارد ولی خطّ تقارن ندارد.


متوازی الاضلاع

image 82

6- شکل‌هایی رسم کنید که نقاط داده شده مرکز تقارن آنها باشند.

image 83

برچسب شده در: