جواب تمرین صفحه ۷ ریاضی دوم


haladars مهر 3, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تمرین صفحه ۷ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 7 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 7 ریاضی دوم

1- نوشتن عددها را ادامه دهید و جاهای خالی را کامل کنید.

73,74,75,76,77,78,79,80,81,82

سی و هشت – سی و نه – چهل – چهل و یک – چهل و دو – چهل و سه – چهل و چهار

54,55,56,57,58,59,60,61,62

2- با رقم‌های 3 و 7 عددهای دو رقمی بنویسید.

77,73,33,37

3- جاهای خالی را کامل کنید.

image 130
جواب تمرین صفحه 7 ریاضی دوم

4- عدد های دو رقمی را به عدد و حروف بنویسید.


– رقم یکان 4 و رقم دهگان 7: 74 – هفتاد و چهار 
– رقم یکان 3 و رقم دهگان 5: 53 – پنجاه و سه
– رقم یکان 0 و رقم دهگان 5: 50 – پنجاه

5- یک عدد 2 رقمی بنویسید که رقم یکان آن 4 و رقم دهگان آن 3 تا بیشتر از رقم یکان باشد.

74

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه