در این نوشته با جواب تمرین صفحه 72 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 72 ریاضی هفتم

1- آیا ممکن است مقطع یک کره و یک استوانه هم شکل باشند؟ در چه صورت؟

بله
اگر هر دو را برش افقی بزنیم مقطع هر دو شکل دایره خواهد بود.

آیا ممکن است مقطع یک منشور و یک هرم هم شکل باشند؟

بله
در صورتی که قاعده‌های آن‌ها یکی باشد.

image 258

2- یک استوانه از دید بالا به چه شکلی دیده می‌شود؟ دایره

یک منشور 6 پهلو به چه شکلی دیده می‌شود؟ 6 ضلعی

رأس‌های منشوری با قاعدهٔ ۶ ضلعی منتظم روی دایرهٔ قاعدهٔ استوانه است.این حجم از بالا به چه شکلی دیده می‌شود؟

image 259

3- مشخص کنید هر کدام از حجم‌های زیر، ترکیبی از کدام حجم‌ها هستند؟


منشور 6 پهلو و هرم 6 پهلو

image 265

استوانه و حفره‌ای در داخل آن که به شکل منشور 4 پهلوست

image 266

منشور 4 پهلو و منشور 3 پهلو

image 267

استوانه و مخروط

image 263

منشور 4 پهلو و نیم‌ استوانه

image 261

منشور 4 پهلو و منشور 3 پهلو

image 260

4- حجم مقابل را از 4 جهت نگاه می‌کنیم این حجم از 4 طرف به چه شکلی دیده می‌شود؟

image 262

5- قاعدهٔ منشورهای زیر را رسم کنید (در واقع دید از بالا یا همان مقطع منشور است).

جواب تمرین صفحه 72 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 72 ریاضی هفتم

6- بلورهای (مصوب فرهنگستان Crystal) معدنی به طور طبیعی شکل می‌گیرند، ولی دارای حجم هندسی‌اند. برای نمونه مشخص کنید 3 بلور زیر از چه حجم‌هایی درست شده‌اند؟


هرم 4 پهلو

image 269

منشور 6 پهلو و هرم 6 پهلو

image 268

منشور 4 پهلو و دو هرم 4 پهلو

image 270

برچسب شده در: