در این نوشته با جواب تمرین صفحه 72 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 72 ریاضی پنجم

1- کدام یک از خط‌های قرمز رنگ، خطّ تقارن را نشان می‌دهد؟

image 100

2- در شکل‌های زیر، همه‌ی خط‌های تقارن را رسم کنید.

image 101

3- شکلی رسم کنید که بیش از دو خطّ تقارن داشته باشد. سپس خط‌های تقارن آن را رسم کنید.

image 102

4- در هریک از شکل‌های زیر، با رسم خط‌های تقارن و پیدا کردن مساحت یک قسمت، مساحت کلّ شکل را پیدا کنید.

image 103

برچسب شده در: