در این نوشته با جواب تمرین صفحه 78 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 78 ریاضی هفتم

1- در شکل زیر گستردۀ چند منشور داده شده است. آنها را روی کاغذ بکشید و منشورها را درست کنید و به کلاس بیاورید.
در چه صورت گستردهٔ شکل وسط به یک مکعب تبدیل می‌شود؟

2- یک غلتک روی زمین آسفالت شده باید 4 بار غلت بزند تا سطح آن صاف شود.
اگر شعاع غلتک 50 سانتی متر و ارتفاع استوانهٔ آن 1 متر باشد، برای آسفالت کردن سطح یک کوچه به طول 20 و عرض 4 متر، این غلتک باید به طور تقریبی چند بار بچرخد؟

جواب تمرین صفحه 78 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 78 ریاضی هفتم

3- یک چرخ ماشین که کاملاً خیس شده است، با 10 دور چرخیدن روی زمین جای خود را مشخص می‌کند تا خشک شود. اگر این چرخ به ضخامت 20 سانتی متر و قطر 70 سانتی متر باشد، چه مساحتی از زمین را خیس خواهد کرد؟

image 22

ارتفاع استوانه × محیط دایره = مساحت جانبی چرخ

مساحت جانبی چرخ = 20 =(70×?)×1400? 

 مساحت زمین خیس شده پس از 10 دور =1400?×10=14000?

4- یک چادر مسافرتی به شکل مقابل است. چند متر پارچه برای ساخت آن به کار رفته است؟ حجم این چادر چقدر است؟

جواب تمرین صفحه 78 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 78 ریاضی هفتم

5- یک مخزن نفت به شکل استوانه‌ای است که شعاع قاعدهٔ آن 3 متر و ارتفاعش 5 متر است. می‌خواهیم بدنهٔ خارجی و سقف آن را رنگ بزنیم. اگر هزینهٔ رنگ کردن هر متر مربع 3000 تومان باشد، برای رنگ کردن این مخزن چقدر باید هزینه کرد؟

page 78 8%20 %20Copy%201

ارتفاع استوانه × محیط دایره = مساحت بدنه خارجی استوانه

5 = (6×?)×30?

 مساحت سقف استوانه =3×3×?=9?

مساحت جانبی و سقف استوانه =30?+9?=39?=39×3/14=122/46 

 هزینه رنگ کردن =122/46×30000=3673800

page 78 9%20 %20Copy%201

6- می‌خواهیم با مقوا مکعبی به ضلع 10cm بسازیم. چند سانتی‌متر مربع مقوا به کار می‌رود؟

page 78 10%20 %20Copy%201

مساحت یک وجه =10×10=100 

مساحت همه وجوه =100×6=600 

7- یک جعبه به شکل مکعب مستطیل به ابعاد 30 و 50 و 40 سانتی متر را با کاغذ کادو پوشانده‌ایم. برای پوشاندن این جعبه حداقل چند سانتی مترمربع کاغذ کادو لازم داریم؟ چرا در این مسئله حداقل کاغذ لازم خواسته شده است؟

page 78 11%20 %20Copy%201

مساحت جانبی =(50+30+50+30)×40=6400 

مساحت وجه بالا =30×50=1500 

 مساحت وجه پایین =30×50=1500

مساحت کل =6400+1500+1500=9400 

8- با مکعب‌های به ضلع 1 واحد حجم مقابل را ساخته‌ایم.

اگر تمام سطح‌های این حجم را رنگ کنیم، چند مکعب رنگ نمی‌شوند؟ 8

چند مکعب رنگ می‌شود؟ 56

چند مکعب 2 وجهشان رنگ می‌شود؟ 24

چند مکعب 3 وجهشان رنگ شده است؟ 8

page 78 12%20 %20Copy%201
جواب تمرین صفحه 78 ریاضی هفتم

برچسب شده در: