در این نوشته با جواب تمرین صفحه 79 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 79 ریاضی دوم

1- فاطمه یک نوار کاغذی درست کرده است و با کمک یک بزرگ‌تر هر قسمت نوار را به 10 قسمت مساوی تقسیم کرده است. او با خط‌کش خود چند خط بر روی کاغذ کشیده و با این نوار کاغذی آن‌ها را اندازه‌گیری کرده است. با کامل کردن جاهای خالی اندازه‌ی هر خط را مشخّص کنید.

image 197

اندازه‌ی خط 3 قسمت بزرگ و 7 قسمت کوچک است.

image 198

اندازه‌ی خط قسمت 3 بزرگ و 2 قسمت کوچک است.

image 196

اندازه‌ی خط 4 قسمت بزرگ و 3 قسمت کوچک است.

جواب تمرین صفحه 79 ریاضی دوم

اندازه‌ی خط 5 قسمت بزرگ و 6 قسمت کوچک است.

2- چرا اندازه‌گیری‌های فاطمه دقیق‌تر شده است؟ توضیح خود را بنویسید.

برچسب شده در: