در این نوشته با جواب تمرین صفحه 79 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 79 ریاضی ششم

1- الف) یک چهار ضلعی با رأس‌های زیر رسم کنید.

image 236

ب) مساحت این چهار ضلعی را با شمردن مربّع‌ها به دست آورید.

12


7 مربع کامل داریم. 10 تا نصف مربع داریم که روی هم برابر با 5 مربع کامل است.

2- الف) مختصات رأس‌های مربّع‌های کوچک و بزرگ را پیدا کنید.

image 237

ب) مساحت مربّع‌های کوچک و بزرگ را به دست آورید.

 بزرگ=6×6=636
کوچک=3×3=9 

پ) چه رابطه‌ای بین مساحت مربّع کوچک و بزرگ وجود دارد؟


مساحت مربع بزرگ 4 برابر مساحت مربع کوچک است.

3- الف) مختصات رأس‌های شکل روبه رو را بنویسید.

جواب تمرین صفحه 79 ریاضی ششم

ب) مساحت آن را پیدا کنید.

مساحت مستطیل کوچک + مساحت مستطیل بزرگ = مساحت شکل=(4×3)+(3×2)=18

4- مختصات تقریبی نقطه‌ی داده شده را بنویسید.

image 239

برچسب شده در: