در این نوشته با جواب تمرین صفحه 81 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 81 ریاضی هفتم

1- یک مقوا به طول و عرض، 20×5 را به شکل استوانه به ارتفاع 5 در آورده‌ایم. یک مقوای دیگر را نیز به ابعاد 10×10 را به شکل یک استوانه در آورده‌ایم. با توجه به اینکه مساحت مقواها در دو حالت برابر است، کدام استوانه حجم بیشتری دارد؟

جواب تمرین صفحه 81 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 81 ریاضی هفتم

2- با شکل مقابل یک منشور درست کرده‌ایم. مساحت جانبی آن را پیدا کنید.

image 33

عرض × طول = مساحت مستطیل
180 =18×10

image 34

4-یک استوانه که با یک مقوا به طول 20 سانتی متر و عرض 10 سانتی‌متر ساخته شده به طور تقریبی چه حجمی دارد؟ (ارتفاع استوانه 20 است.)

ابتدا با استفاده از محیط شعاع دایره را به دست می‌آوریم. محیط را بر عدد پی و سپس بر 2 تقسیم می‌کنیم تا شعاع به دست آید.

3/18 = 3/14 ÷ 10
2 ÷3/18=1/59≈1/6
ارتفاع × مساحت دایره = حجم استوانه
(1/6×1/6×?)×20=161

5- اگر یک حجم از بالا و سمت راست و روبه رو به صورت زیر دیده شود، آن حجم را رسم کنید.

image 57

6- شکل مقابل گستردهٔ یک منشور را نشان می‌دهد.
مساحت جانبی منشور را پیدا کنید.

image 58

مساحت یک وجه =2×10=20 
مساحت جانبی =3×20=60 

7- با توجه به حجم منشور و ابعاد آن، اندازهٔ ضلع‌های گستردهٔ آن را بنویسید.

image 59

8- حجم مقابل از راست، بالا و روبه رو چگونه دیده می‌شود؟

جواب تمرین صفحه 81 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 81 ریاضی هفتم

برچسب شده در: