در این نوشته با جواب تمرین صفحه 82 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 82 ریاضی ششم

1- اگر یک چهار ضلعی به مختصات رأس‌های داده شده ،2 واحد به سمت راست و 5 واحد به سمت بالا رود، چه تغییری در مختصات رأس‌های این چهارضلعی به وجود می‌آید؟

طول 2 واحد زیاد می‌شود.
عرض 5 واحد زیاد می‌شود.

image 339

2- الف) مختصات نقاط داده شده در مستطیل رو به رو را بنویسید.
ب) مختصات مرکز تقارن مستطیل را پیدا کنید.


مرکز تقارن نقطه‌ی وسط هر نقطه و قرینه‌ی آن است یعنی مختلف آن میانگین مختصات آن نقطه و قرینه‌ی آن است. پس کافی است طول نقطه و قرینه‌ آن را جمع و تقسیم بر 2 کنیم و برای عرض نیز همین کار را انجام دهیم.

image 338

3- الف) در صفحه‌ی شطرنجی زیر، قرینه‌ی هر شکل را نسبت به محور تقارن داده شده رسم کنید.
ب) مختصات نقاط قرینه‌ی هر شکل را بنویسید.

جواب تمرین صفحه 82 ریاضی ششم

برچسب شده در: