در این نوشته با جواب تمرین صفحه 84 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 84 ریاضی دوم

1- اندازه‌ی طول این مداد با خط‌کش گرفته شده است.

اندازه‌ی مداد بین 12 و 13 سانتی متر است.

image 152

2- با خط‌کش خود درازا و پهنای کتاب ریاضی را اندازه بگیرید و جمله‌های زیر را کامل کنید.

image 151

درازای کتاب ریاضی بین 26 و 27 سانتی متر است.
پهنای کتاب ریاضی از19 سانتی متر بیشتر و از 20 سانتی متر کمتر است.

3- با یک متر خیّاطی و یا خط‌کش چیزهای مختلف را اندازه‌گیری و جدول زیر را کامل کنید.

جواب تمرین صفحه 84 ریاضی دوم

برچسب شده در: