در این نوشته با جواب تمرین صفحه 85 ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 85 ریاضی نهم

1- عبارت‌های جبری زیر را ساده کنید.

image 62

2- محیط و مساحت هر شکل را بیابید.

image 58

3- طرف دیگر عبارت‌های زیر را با استفاده از اتحادها به دست آورید.

image 59

4- به کمک اتحاد مربع دو جمله‌ای، درستی تساوی‌های زیر را ثابت کنید.

image 61

5- عبارت‌های جبری زیر را تجزیه کنید.

image 60
image 63

برچسب شده در: