در این نوشته با جواب تمرین صفحه 86 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 86 ریاضی هفتم

1- با توجه به شکل‌های زیر مساحت و حجم‌های خواسته شده را با عبارت‌های توان‌دار جبری نمایش دهید.

image 555

2- جمله‌های کلامی زیر را به صورت عبارت جبری نشان دهید.

جواب تمرین صفحه 86 ریاضی هفتم

4- حاصل هر عبارت توان‌دار را به دست آورید.

image 556

۵- مقدار عبارت ۳n را به ازای عددهای داده شده به دست آورید.

image 557

۶- حاصل عددهای ۲۵۴۳۲۱ را به دست آورید و به صورت نمودار ستونی در دفتر خود رسم کنید (باید واحد مناسبی برای محور عمودی رسم کنید). در مورد شیوهٔ رسم هر ستون توضیح دهید، آیا می‌توانید ۲۶ یا ۲۷ را در دفتر خود رسم کنید؟ چرا؟

image 558

۲۱
۲۲
۲۳
۲۴=۱۶
۲۵=۳۲
۲۶=۶۴
۲۷=۱۲۸

۷- عدد ۱۱۱۲ به طور تقریبی چند رقمی است؟ چرا؟ ۱۳ رقمی

image 559

برچسب شده در: