در این نوشته با جواب تمرین صفحه 87 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 87 ریاضی دوم

1- زیر هر شکل 2 عدد نوشته شده است. حدس بزنید اندازه‌ی طول هر شکل به کدام یک نزدیک‌تر است؟

image 161

2- اندازه‌ی خط‌های زیر را حدس بزنید و کنار آن بنویسید.

جواب تمرین صفحه 87 ریاضی دوم

3- اندازه‌ی قدّ خود و چند نفر از اعضای خانواده را با یک متر خیّاطی بگیرید و کنار نام هر کدام بنویسید.

قدّ خودم: ….. سانتی متر
قدّ …… : …… سانتی متر
قدّ ….. : …… سانتی‌متر
قدّ ….. : …… سانتی متر

برچسب شده در: