در این نوشته با جواب تمرین صفحه 88 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 88 ریاضی دوم

1- یک پاک‌کن بردارید و به کمک آن اندازه‌ی درازای کتاب ریاضی را بگیرید و جمله را کامل کنید.


– درازای کتاب ریاضی از 13 پاک‌کن بیشتر و از 14 پاک‌کن کمتر است.


– درازای کتاب بین 13 و 14 پاک‌کن است.


– اگر پاک‌کن شما بزرگ‌تر بود، اندازه‌گیری شما دقیق‌تر می‌شد یا اگر کوچک‌تر بود؟ چرا؟ 

کوچک‌تر


– اگر اندازه‌ی کتاب را با یک تراش بگیریم، آیا همان جواب‌‌های بالا به دست می‌آید؟ چرا؟

خیر 

2- طول 6 تا از مدادهای رنگی خود را با خط‌کش اندازه بگیرید.

جواب تمرین صفحه 88 ریاضی دوم

برچسب شده در: