در این نوشته با جواب تمرین صفحه 89 ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 89 ریاضی نهم

1- حاصل عبارت‌های زیر را با استفاده از اتحادها به دست آورید.

image 77

2- در قسمت‌های نقطه چین، با استفاده از اتحادها، عبارت‌های مناسب بگذارید.

image 76

3- عبارات زیر را به کمک اتحادها، تجزیه کنید.

image 75

4- در اتحاد جملهٔ مشترک اگر a=b باشد، چه اتحادی به دست می‌آید؟ اگر a و b قرینه باشد، کدام اتحاد به دست می‌آید؟

image 78

5- به کمک مساحت‌ها در شکل روبه رو، اتحاد جملهٔ مشترک را به دست آورید.

image 74

برچسب شده در: