در این نوشته با جواب تمرین صفحه 9 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 9 ریاضی پنجم

1- هر بسته کاغذ 500 تایی، 5 سانتی متر ضخامت دارد. ضخامت هر 100 برگ کاغذ به طور تقریبی چند سانتی متر است؟ 1 سانتی‌متر

5÷5=1

اگر یک میلیارد برگ کاغذ را روی هم قرار دهیم، ضخامت آنها چقدر می‌شود؟ حدس خود را بنویسید. 10 میلیون سانتی‌متر
حالا حساب کنید.

یک میلیارد برابر با 10 میلیون بسته 100 تایی است. هر بسته 100 تایی، 1 سانتی‌متر ضخامت دارد. پس 10 میلیون بسته، 10 میلیون سانتی‌متر یا 100 هزار متر یا 100 کیلو متر ضخامت دارد.

2- سه دانش آموز عدد دویست و هفتاد میلیون و هفده هزار را با رقم نوشته‌اند؛ کدام یک درست است؟ اشتباه دو نفر دیگر را توضیح دهید.

270170000 طبقه هزار آن عدد 170 هزار را می‌سازد.
270017000 درست
27017000 طبقه میلیون آن عدد 27 میلیون را می‌سازد.

3- در جای خالی زیر، چه عددهایی می‌توانید بنویسید؟ چهار عدد را مثال بزنید.

باید عددی کمتر از 100 میلیون باشد مانند: 40 میلیون، 60 میلیون، 70 میلیون و 90 میلیون

1,000,000,000<900,000,000+

4- اطّلاعات جدول زیر مربوط به سال 1393 است.

کشورایرانافغانستانپاکستانقزاقستان
جمعیت78 میلیون و 420 هزار31 میلیون و 300 هزار180 میلیون و 220 هزار17 میلیون و 610 هزار
جواب تمرین صفحه 9 ریاضی پنجم

کل جمعیت = 307 میلیون و پانصد و پنجاه هزار نفر

الف) مجموع جمعیت این کشورها را با تقریب رقم یک میلیون و حذف رقم‌های بعد از آن پیدا کنید.

308 میلیون نفر

ب) مانند نمونه، جمعیت این کشورها را با تقریب 100 هزار پیدا کنید. سپس، مجموع آنها را به دست آورید.

307 میلیون و پانصد هزار نفر

برچسب شده در: