در این نوشته با جواب تمرین صفحه 9 فیزیک یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 9 فیزیک یازدهم تجربی

در مثال 1-3، نیروی خالص وارد بر بار q2 را به دست آورید.

image 228