در این نوشته با جواب تمرین صفحه 90 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 90 ریاضی سوم

1- مساحت قسمت رنگ شده در کدام شکل بیشتر است؟ از علامت > یا = یا < استفاده کنید.
برای پاسخ خود دلیل بیاورید. در این باره با هم کلاسی‌هایتان گفت‌وگو کنید.

جواب تمرین صفحه 90 ریاضی سوم

2- مساحت شکل زیر را با واحد رنگ شده بنویسید.

image 80
image 81

3- شکل تانگرام را از انتهای کتاب ببرید. مساحت 7 قطعه‌ی آن را از بیشترین به کمترین بنویسید.

4=6<5<7=3<2=1

– بیشترین مساحت: قسمت 2 = قسمت 1
– کمترین مساحت: قسمت 4= قسمت 6


اگر با این 7 قطعه شکل‌های متفاوتی بسازیم، آیا مساحت همه‌ی آن‌ها برابر است؟ چرا؟

بله چون مساحت این 7 قسمت روی هم مقدار ثابتی است.

image 82

برچسب شده در: