در این نوشته با جواب تمرین صفحه 91 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 91 ریاضی هشتم

1- در شکل رو به رو زاویه‌های مساوی را با رنگ‌های یکسان مشخص کرده‌ایم. کدام مثلث‌ها با مثلث الف هم نهشت‌اند؟

ب، د، ه، ی، ک، ز، ح

image 211

مانند نمونه مشخص کنید که با چه تبدیل یا تبدیل‌هایی می‌توان مثلث الف را بر مثلث‌های هم نهشت با آن منطبق کرد. چهار مورد دیگر بنویسید. پاسخ‌هایتان را با پاسخ‌های دوستانتان مقایسه کنید.

image 210

2- سازه‌های مثلثی که در این پل به کار رفته‌اند، توانایی تحمل نیروهای کششی و فشاری زیادی را دارند و مانع خمیدگی پل می‌شوند.

می‌دانیم ΔABC≅ΔBCD

الف) کدام زاویه مثلث ABC رو‌ به روی ضلع BC است؟ ^A


ب) کدام زاویه مثلث BCD رو‌ به روی ضلع BC است؟ ^D


ج) مثلث ABC را بر BCD منطبق می کنیم. کدام زاویه این مثلث با زاویه A متناظر است؟ ^D

3- زاویه‌های مجهول را بیابید.

الف) مثلث HIG حاصل  دَوَران 90 درجهٔ EFG حول نقطهٔ G است.


ب) چهارضلعی KLMN حاصل تقارن چهارضلعی ABCD نسبت به خطی عمودی است.

جواب تمرین صفحه 91 ریاضی هشتم

برچسب شده در: