در این نوشته با جواب تمرین صفحه 92 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 92 ریاضی ششم

1- در خانه بگردید. سطح‌هایی پیدا کنید که به شکل مربّع یا مستطیل باشد. مساحت آنها را پیدا کنید و در جدول بنویسید.

 مساحت کمتر از 100 سانتی مترمربّعمساحت بین 100 و 10000 سانتی مترمربّعمساحت بین 1 تا 20 مترمربّع
سطحکنترلقوطی کبریتسطح گوشی همراهدر کابینتصفحه تلویزیونآینه دیواریدر اتاقمساحت فرشدیوار
طول (واحد)20 س م3 س م5 س م80 س م70 س م50 س م2 متر4 متر5 متر
عرض (واحد)4 س م4 س م11 س م40 س م50 س م100 س م1 متر3 متر3 متر
مساحت (واحد)80 س م مربع12 س م مربع55 س م مربع3200 س م مربع3500 س م مربع5000 س م مربع2 متر مربع12 متر مربع15 متر مربع
جواب تمرین صفحه 92 ریاضی ششم

2- سطح کلّ حرم امام رضا (ع) (بخش سبز رنگ) تقریباً چند مترمربّع است؟

 طول تقریبی سبز رنگ روی نقشه=10⇒330=10×32
عرض تقریبی سبز رنگ روی نقشه=8⇒264=8×33
متر مربع 330×264=87120

الف) سطح صحن جامع رضوی تقریباً چندمتر مربّع است؟

231=7×33=طول
99=3×33= عرض
22869=231×99= مساحت

ب) از باب الجواد تا حرم امام رضا چند متر است؟

231=7×33

جواب تمرین صفحه 92 ریاضی ششم
جواب تمرین صفحه 92 ریاضی ششم

هر یک سانتی متر بر روی نقشه برابر 33 متر بر روی زمین است.

پ) مساحت صحن انقلاب بزرگ‌تر است یا صحن آزادی؟ چقدر؟ 

صحن انقلاب

545=2178−1633
: صحن انقلاب
66=2×33= طول
33=1×33= عرض
2178=66×33= مساحت
 : صحن آزادی
49/5=1/5×33= طول
33=1×33= عرض
1633=49/5×33= مساحت

3- در نزدیکی رودبار زمینی به مساحت 6 کیلومتر مربّع زیر کشت زیتون است. اگر سالانه از هر هکتار آن 16000 کیلوگرم زیتون به دست آید، و هر کیلوگرم زیتون به قیمت 12000 تومان صادر شود، درآمد سالانه‌ی حاصل از این زمین چقدر است؟

600=6×100=600
9600000=600×16000 هکتار
115200000000=9600000×12000⇒ جرم زیتون

4- یک مترمربّع صفحه‌ی خورشیدی با استفاده از تابش خورشید در هر ساعت حدود 200 وات برق تولید می‌کند (این مقدار به اندازه‌ی روشن نگه داشتن 10 لامپ 20 وات است). اگر روزانه 8 ساعت آفتاب بتابد، هر متر مربّع صفحه‌ی خورشیدی در یک ماه چند وات برق تولید می‌کند؟

1600 =8×200در هر روز
48000=30×1600⇒ در یک ماه

برای تولید 120 کیلو وات برق در یک ماه چه سطحی از صفحه لازم است؟

جواب تمرین صفحه 92 ریاضی ششم

برچسب شده در: