در این نوشته با جواب تمرین صفحه 93 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 93 ریاضی چهارم

1- با توجّه به اندازه‌های داده شده، اندازه‌ی پاره خط‌های مورد نظر را به دست آورید. راه حلّ خود را بنویسید.


طول آد = 12 سانتی متر 5+4+3=12← طول س د + طول ب س + طول آ ب = طول آ د
طول ب د = 7 سانتی متر 4+3=7← طول س د + طول ب س = طول ب د
طول آ س = 9 سانتی متر 5+4=9← طول ب س + طول آ ب = طول آ س

page 93

طول آ پ = 10 سانتی متر
طول ب پ = 6 سانتی متر =10−4=6← طول آ ب – طول آ پ = طول ب پ

page 93 1

طول آ ت = 10 سانتی متر
طول ب پ = 5 سانتی متر
2+3=5
10−5=5

page 93 2

2- دو قطعه چوب به طول‌های 50 و 40 سانتی‌متر داریم. با کنار هم گذاشتن آنها یک طول 90 سانتی‌متری درست می‌شود. چه طول دیگری را می‌توان با این دو قطعه چوب درست کرد؟

page 93 3

50+40=90
50−40=10

page 93 4

اگر 3 قطعه چوب به طول‌های 30، 40 و 70 سانتی متر داشته باشیم، چه طول‌های مختلفی می‌توانیم بسازیم؟ شکل آنها را رسم کنید و مانند نمونه، یک عبارت جمع و یا تفریق بنویسید.

page 93 7

70+40+30=140

page 93 8

70+40−30=80

page 93 9

3- در صفحه‌ی شطرنجی زیر، پاره خطّ (ن م) را به اندازه‌ی 2 برابر پاره خطّ (س د) رسم کنید.
پاره خطّ (ک ل) را به اندازه‌ی نصف پاره خطّ (س د) رسم کنید.
پاره خطّ (ش ر) را به اندازه‌ی 58 پاره خطّ (ن م) رسم کنید.

جواب تمرین صفحه 93 ریاضی چهارم

4- اگر اندازه‌ی نوار 1 متر باشد، مقدار رنگ شده را با کسری از یک متر بیان کنید.

جواب تمرین صفحه 93 ریاضی چهارم
جواب تمرین صفحه 93 ریاضی چهارم