در این نوشته با جواب تمرین صفحه 95 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 95 ریاضی هشتم

1- در هر قسمت، بعضی از ضلع‌ها و زاویه‌های مساوی مشخص شده‌اند. مواردی را که اطلاعات داده شده برای تشخیص هم‌نهشتیِ دو مثلث کافی است، پیدا کنید و حالت هم‌نهشتی را بنویسید.
الف)

image 233

ض ز ض

ب)

image 230

ز ض ز

ج)

image 229

ض ض ض

2- در هر شکل، مساوی بودن برخی از اجزای دو مثلث را می‌توان از روابط میان پاره خط‌ها، زاویه‌ها، تعریف دایره یا چهارضلعی‌های خاص نتیجه گرفت. اجزای مساوی را پیدا، و با علامت گذاری مناسب مشخص کنید؛ سپس، حالت هم‌نهشتی دو مثلث را بنویسید.

الف) هر دو مثلث متساوی الاضلاع‌اند. ز ض ز

image 228

ب) قطر متوازی الاضلاع رسم شده است. ض ض ض

image 232

ج) دو قطر یکدیگر را در مرکز مشترک دو دایره قطع کرده‌اند. ض ز ض

image 231

3- از شکل زیر کدام یک از موارد زیر را می‌توان نتیجه گرفت؟
اگر دو زاویه و یک ضلع غیِر بین از یک مثلث با دو زاویه و یک ضلع غیربین از مثلثی دیگر برابر باشند،

جواب تمرین صفحه 95 ریاضی هشتم

الف) دو مثلث با یکدیگر هم‌نهشت‌اند.

ب) ممکن است دو مثلث هم‌نهشت نباشند. ×

برچسب شده در: