در این نوشته با جواب تمرین صفحه 97 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 97 ریاضی دوم

1- با سرعت بیشتری جواب جمع و تفریق‌های زیر را پیدا کنید.

630=430+200
820=520+300
220=620−400
530=730−200
670=170+500
380=980−600

2- قدّ سعید 136 سانتی‌متر است. قدّ خواهرش 10 سانتی‌متر از او بلندتر است. قدّ خواهرش چند سانتی‌متر است؟

146=136+10

3- حمیده در مرحله‌ی اوّل یک مسابقه 210 امتیاز گرفت. در مرحله‌ی دوم 340 امتیاز گرفت، حالا او چند امتیاز دارد؟

 550=210+340


در مرحله‌ی سوم 50 امتیاز از او کم شد. حمیده چند امتیاز دارد؟

 500=550−50

برچسب شده در: