در این نوشته با جواب تمرین صفحه 97 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 97 ریاضی ششم

1- در جای خالی عدد یا واحد یا مثال مناسب بنویسید.


– برای جلد کردن کتاب ریاضی 875 سانتی‌متر مربع نایلون مصرف شد.


– مساحت درِ کمد آموزگار 20 دسی مترمربّع است. (وایت برد مثلا 4×5 دسی متر)


– حجم کمد لباسی 1/32 متر مکعب است.


– مساحت بوستان نزدیک منزل ما 1 و یک سوم هکتار است.


– کامیونی که روی باسکول رفته بود 10 تن جرم داشت.


– در سماور 5 لیتر آب جا می گیرد.


– حجم کوله پشتی 24000 سانتی مترمکعّب است. 3×20×40

2- می‌خواهیم داخل حوض زیر را رنگ کنیم. اگر برای رنگ آمیزی هر مترمربّع 0/2 کیلوگرم رنگ کافی باشد، برای کلّ حوض چند کیلوگرم رنگ باید تهیه شود؟

image 408

3- حجم مکعّبی به ضلع 1/1 دسی متر، چند دسی مترمکعّب است؟ این مقدار حجم چه چیزی می‌تواند باشد؟

حجم یک جعبه انگشتر

1/331=1/1×1/1×1/1

4- حجم مکعّب مستطیل زیر 14/82 سانتی مترمکعّب است.

طول آن چند سانتی متر است؟

image 410

5- حجم شکل روبه رو چند واحد است؟ با یک عدد مخلوط نشان دهید.

image 411

6- گنجایش لیوان روبه رو تقریباً چند سی سی است؟

جواب تمرین صفحه 97 ریاضی ششم

302/5=5/5×5/5×10

7- مکعّبی از جنس یونولیت به ضلع 2 دسی متر داریم.
اگر بخواهیم مکعّب‌هایی به ضلع یک دسی متر از آن ببُریم، چند مکعّب خواهیم داشت؟

8=2×2×2

اگر ضلع مکعّب اوّلی 3 دسی متر باشد چطور؟

9=3×3×3

برچسب شده در: